REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mycitysomething.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, funkcjonującego pod adresem internetowym www.mycitysomething.pl, prowadzonego przez firmę MCS Witold Romaniszyn, os. Zielone 14/12, 31-970 Kraków, NIP: 678-296-41-51, REGON 120166199, adres poczty elektronicznej: biuro@mycitysomething.pl, nr rachunku bankowego: 17 1090 0088 0000 0001 4808 1076.

§ 1

Umowa może zostać zawarta jedynie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, określenia mają następujące znaczenie:

1) Dni robocze – dni inne niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,

2) Hasło – unikalny ciąg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient wskazuje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą ustawa wyposaża w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedającym, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umowę sprzedaży Produktów,

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,

5) Konto Klienta – oznacza indywidualny panel administracyjny Klienta utworzony w Serwisie zawierające dane (imię, nazwisko, adres i adres e-mail) Klienta.

6) Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

7) Koszyk – element Sklepu Internetowego, przy pomocy którego Klient formułuje treść składanego zamówienia,

8) Należność – całkowita kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za nabycie i dostarczenie Produktów,

9) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

10) Produkty – rzeczy, do nabycia których Sprzedający zaprasza Klienta, w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego,

11) Regulamin – niniejszy regulamin,

12) Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta Klienta w Serwisie;

13) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.mycitysomething.pl.

14) Sklep Internetowy – sklep funkcjonujący w ramach Serwisu pod adresem internetowym www.mycitysomething.pl, prowadzony przez Sprzedającego, umożliwiający zawieranie Umów przez sieć Internet,

15) Sprzedający – firma MCS Witold Romaniszyn z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków;

16) Realizacja zamówienia – ciąg czynności podejmowanych przez Sprzedającego w wykonaniu Umowy, kończący się przekazaniem Produktów podmiotowi mającemu dostarczyć je Klientowi,

17) Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

§ 3

Rejestracja w Serwisie

W celu Rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w odpowiedniej zakładce strony internetowej Serwisu.

Rejestracja rozpoczyna się od ustalenia przez Klienta Hasła do Konta Klienta, a kończy momentem weryfikacji przez Serwis podanego przez Klienta adresu e-mail przy pomocy odpowiedniego powiadomienia.

Do dokonania Rejestracji Klient jest podać następujące dane:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)

d) Adres e-mail

e) Hasło

f) Powtórz hasło

Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:

a) Nazwę firmy

b) NIP

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w uzasadnionych przypadkach, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez Rejestracji, jednak w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.

Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji Klienta, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4

Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystanie z Serwisu jest dla Klientów dysponujących sprzętem spełniających następujące wymagania techniczne:

a) komputer PC; albo telefon komórkowy, tablet lub smartfon,

b) dostęp do sieci Internet;

c) aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);

d) aktywne konto e-mail

Strona internetowa www.mycitysomething.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecane jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem zamówienia bez Rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§ 5

Składanie zamówienia

Informacje o produktach prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rejestracja i założenia konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji po wypełnieniu odpowiedniego formularza zamówienia

Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.mycitysomething.pl, natomiast ich realizacja odbywa się wyłącznie w Dni robocze.

Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Istnieje możliwość sprzedaży Produktów poza granicę kraju, jednak wówczas koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia po uzgodnieniu ceny przesyłki z Klientem przez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka interesujący go Produkt, który zamierza kupić, przy czym dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

Zakładka Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami poprzez ich przeglądanie, dodawanie lub usuwanie z Koszyka oraz przeliczenie Należności.

W celu złożenia zamówienia należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami Sprzedającego.

Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta lub w przypadku nie dokonania Rejestracji, podając w formularzu zamówienia dane niezbędne do Realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

Umowa zostanie zawarta z chwilą wysłania do Klienta na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości zwrotnej Sprzedającego potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

Wraz z wiadomością określoną w ust. 9 powyżej Klient otrzyma też informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres Klienta wskazany podczas Rejestracji lub w formularzu zamówienia.

W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

§ 6

Zmiana Umowy

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail, potwierdzającej fakt wysłania zamówionych Produktów.

Nie jest możliwe dokonanie zmiany, a w szczególności anulowanie zamówienia Produktu, który został już wysłany do Klienta.

§ 7

Produkty

Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, nieużywane.

Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym Produktem. Służy do tego opis umieszczony w zakładce Produktu. Jeżeli opis okazałby się niewystarczający, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej biuro@mycitysomething.pl.

Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich Produkty mogą nieznacznie różnić się od Produktów oferowanych w sprzedaży.

Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby możliwym było wysyłanie wszystkich Produktów w terminie Realizacji zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany katalogu Produktów.

§ 8

Ceny

Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.

Ceny znajdujące się obok prezentowanych Produktów w chwili złożenia zamówienia są wiążące i ostateczne.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych Produktów, a także organizowania akcji promocyjnych i ich odwoływania.

Zapłata ceny za zamówione Produkty może nastąpić w następujących formach płatności:

a) płatność w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego jako przedpłata

b) płatność online - jako przedpłata (podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Przelewy24)

c) płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)

d) płatność przy odbiorze – kartą płatniczą w paczkomacie (opcja za pobraniem)

Klient dokonuje zakupu Produktu wraz z usługą dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” i „b” punktu 4 brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

§ 9

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia złożonego w Dni robocze po godzinie 12:00, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpoczyna się w najbliższym Dniu roboczym.

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

Dostawa Produktu następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu i jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  • przesyłka kurierska

  • przesyłka kurierska pobraniowa
  • przesyłka paczkomatowa
  • przesyłka paczkomatowa pobraniowa

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 Dni roboczych.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.

Przewidywany termin Realizacji zamówienia dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.

Sprzedający zaleca, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w wypadku stwierdzenia Wad, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, spisał odpowiedni protokół. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym terminie ze Sprzedającym na adres e-mail: biuro@mycitysomething.pl Kupujący który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier, listonosz). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym poprzez adres e-mail: biuro@mycitysomething.pl

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

§ 10

Prawo odstąpienia

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu. Załącznik 1 - Odstąpienie od umowy < http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html >

Odstąpienie od umowy może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres: biuro@mycitysomething.pl,

b) w formie pisemnej, na adres: MCS Witold Romaniszyn, ul. Kornela Makuszyńskiego 22/U1, 31-970 Kraków

Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Produktu innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b) bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (kosztów wysyłki),

c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres MCS Witold Romaniszyn, ul. Kornela Makuszyńskiego 22/U1, 31-970 Kraków.

Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 11

Reklamacje

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku Umowy zawartej z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający

b) z okoliczności lub przeznaczenia;

c) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

d) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

e) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

W przypadku stwierdzenia, że Produkt ma wadę Konsument może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady.

Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres MCS Witold Romaniszyn, 31-752 Kraków ul. Kornela Makuszyńskiego 22/U1.

Sprzedający zaleca, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności Produktu z Umową.

Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

W przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 5 lit. a lub b Sprzedającego może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Sprzedający informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 I DYREKTYWY 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 12

Dane osobowe i Newsletter

Wysyłając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego, dla celów realizacji Umowy, danych osobowych wprowadzonych do formularza zamówienia lub podczas Rejestracji Konta Klienta.

Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane osobowe zostaną umieszczone w bazie Sklepu Internetowego i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione, w szczególności zaś nie będą przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych, podlegając ochronie przewidzianej ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego w każdym czasie.

§ 13

Postanowienia końcowe

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

a) e-mail: biuro@mycitysomething.pl

b) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.mycitysomething.pl/kontakt

c) pisemnie na adres: MCS Witold Romaniszyn, 31-752 Kraków ul. Kornela Makuszyńskiego 22/U1.

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.mycitysomething.pl.

Nazwa Sklepu internetowego www.mycitysomething.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lipca 2022 roku.